ADDRESS


EMAIL

PHONE

Osobnostný rozvoj detí

Štítky:

Výchovno-vzdelávacia činnosť podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti intelektuálnej, telesnej, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/288/20081201.html morálnej a estetickej. Rozvíja schopnosti, zručnosti a návyky, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Za prioritné pokladá individuálny prístup k deťom a ich prípravu na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Doménou výchovno-vzdelávacej činnosti  jasle bratislava je viesť dieťa k tvorivosti, samostatnosti pri získavaní informácií z rôznych zdrojov.
 

Pôsobenia rodiny a školy

V rámci získavania počítačovej gramotnosti využívajú deti v strednej a najstaršej vekovej skupine rôzne počítačové edukačné programy (napríklad Baltík, KidSmart, navštevujeme počítačové centrum EDULAB a pod.). Najvplyvnejšími faktormi výchovného pôsobenia na dieťa v predškolskom období sú rodina a škola. Z hľadiska úspešného rozvoja dieťaťa je dôležité ich zosúladenie, ktoré predpokladá vzájomné rešpektovanie, otvorenosť, ochotu spolupracovať a dôveru. Podľa potreby a požiadaviek rodičov poskytujú jasle bratislava odbornú poradenskú a metodickú činnosť.